دستاوردهای فیروز نادری در گفت و گویی با مکس امینی Firouz Naderi's documentary created by Max Amini