Samad va sami, leila va leili 1972 صمد و سامي، ليلا و لی لی ۱۳۵۱