جدایی با شرکت: ظهوری، ایرج قادری، قائم‌ مقامی، پوری بنایی، میری - J.B2K - Jodaa-e