لوطی قرن بیستم با شرکت: بیک ایمانوری، بوتیمار، منیره نجاتی - J.B2K - Lootiye Gharne Bistom