سالار مردان با شرکت: ملک مطیعی، اسداله یکتا، گیل، شهین، طاهره غفاری - J.B2K - Salare Mardan