زیتون پرورده بسیار خوشمزه با طعم اصیل شمالی Marinated Olives (Zeytoon Parvardeh)