قلندر با شرکت: ملک مطیعی، بهمن مفید، فروزان، آراسته - J.B2K - Ghalandar