خوشگل و قهرمان با شرکت: منوچهر وثوق، سهیلا، بهشتی، تقدسی (۱۳۴۶) - J.B2K - Khoshgel va Ghahreman