مردان خشن با شرکت: فردین، ارحام صدر، خلیل عقاب، شیراندامی - J.B2K - Mardane Khashen