مراد برقی و هفت دخترون با شرکت: پرویز کاردان، نگار، بهمنیار، مفیدی - J.B2K - Morad Barghi