پلی به سوی بهشت با شرکت: منوچهر وثوق، همایون، آرمان