خسرو میرزای دوم با شرکت: نصرت کریمی، لرتا، اسماعیل داورفر (قسمت سوم) - J.B2K - Khosoro Mirza