ممل آمریکایی با شرکت: بهروز وثوقی، گوگوش، آرمان - J.B2K - Mamal Amrikaii