پاشنه طلا با شرکت: ملک مطیعی، مرتضی عقیلی، شورانگیز - J.B2K - Pashneh Tala