قهرمان قهرمانان: با شرکت فردین، ظهوری، آذر شیوا، آرمان (۱۳۴۴) - J.B2K - Ghahremane Ghahremanan