پلنگ در شب با شرکت: ایرج قادری، فخیم زاده، آرام - J.B2K - Palang dar Shab