سلام بر عشق با شرکت: فردین، مرتضی عقیلی، مرجان - J.B2K - Salam bar Eshgh