اکبر دیلماج با شرکت: ارحام صدر، ایرن، شورانگیز (۱۳۵۲) - J.B2k - Akbar Dilmaj